Usluga kremacije

Krematorijum je otvoren 2004. godine. Rad krematorijuma, kao i uređenje prostora za urne, usaglašeni su sa standardima Evropske Unije.

Kapacitet krematorijuma je  1800 kremacija godišnje. U sklopu ovog objekta je i Dvorana oproštaja za oko 400 osoba, namenjena za oproštaj sa pokojnicima koji se sahranjuju na tradicionalni način, kao i pokojnicima čiji se posmrtni ostaci kremiraju.

Zahtev za kremiranje posmrtnih ostataka umrlog mogu podneti srodnici preminulog:

-       supružnik umrlog,

-       srodnici po krvi u pravoj liniji,

-       srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa IV stepenom srodstva i supružnici tih lica.

Zahtev za kremiranje se podnosi u pisanom obliku. Navedena lica uz zahtev podnose i overenu izjavu o želji umrlog da se njegovi posmrtni ostaci kremiraju. Podnosilac zahteva se izjašnjava da li će se urna sa pepelom kremiranih posmrtnih ostataka umrlog pohraniti u:

- grob,

- grobnicu,

- Kolumbarijum, odnosno Rozarijum, ili

- rasuti pepeo na posebno određenom mestu na gradskom groblju u Novom Sadu - Vrt sećanja.

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog stavlja se odmah po njihovom kremiranju u urnu. Urna je hermetički zatvorena posuda sačinjena od trajnog materijala.

Kolumbarijum je zid sa kasetama koje služe za pohranjivanje urni.

Rozarijum je posebno uređena zelena površina sa kasetama koje služe za pohranjivanje urni.

Svaka kaseta ima pločicu standardizovanog oblika i veličine, sa podacima o licu čiji se pepeo nalazi u urni.

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog može se rasuti u Vrtu sećanja. Podaci o licima čiji je pepeo rasut moraju biti urezani na posebnoj ploči koja se nalazi u Vrtu sećanja.

Nakon određivanja dana kremacije i izvršenja kremacije JKP “Lisje” će, u pisanoj formi, obavestiti lice podnosioca zahteva za kremiranje o:

-       obavljenoj kremaciji,

-       roku u kome je dužan da zakaže pohranjivanje urne i

-       o obavezi prisustva prilikom pohranjivanja urne.

Ako se lice ne odazove pozivu i ne prisustvuje pohranjivanju urne, JKP „Lisje“ je dužno da urnu čuva najduže šest meseci. Po isteku ovog roka, JKP „Lisje“ će pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog, pohraniti u osarijum.

Nije dozvoljeno pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlih ni privremeno ustupiti članovima porodice, srodnicima umrlog ili drugim licima, osim kada pruže dokaz u pisanoj formi da je obezbeđeno grobno mesto za pohranjivanje urne na groblju van teritorije Grada.

Koliko košta kremacija?

JKP „Lisje“ vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, kao i uslugu kremacije i pohranu urne. Transport pokojnika se obračunava po ceni od 56 dinara/kilometar u zemlji, tj. 62 dinara/kilometar u inostranstvu. Cena prevoza pokojnika i u zemlji i u inostranstvu se obračunava u oba pravca.

Sama kremacija sa ispraćajem košta oko 22.800 dinara, dok bez ispraćaja iznosi oko 12.000 dinara. Na ovu cenu se dodaje cena urne 4.000-8.200 dinara, pohrana urne u vrtu sećanja (oko 10.000 dinara) i dr. Zakup kasete u rozarijumu na 30 godina, sa regulisanom naknadom za korišćenje i održavanje groblja za kasetu za 4 urne na 30 godina, sa pločom od impale za kasete za 4 urne u rozarijumu iznosi 104.000 dinara. Zakup kasete za 4 urne u kolumbarijumu na 30 godina, sa regulisanom naknadom za korišćenje i održavanje groblja za kasete za 4 urne na 30 godina, sa pločom od impale za kasete za 4 urne u kolumbarijumu iznosi 75.700 dinara.

Kako biste dobili sve potrebne informacije oko transporta pokojnika, podnošenje potrebne dokumentacije, cenu kompletne usluge (koja zavisi od specifičnosti svakog pojedinačnog zahteva), kao i za sve dodatne usluge, molimo Vas da blagovremeno kontaktirate Dežurni centar JKP „Lisje“, gde će Vam naš referent pružiti sve potrebne informacije. Kontakt telefon Dežurnog centra je 021/6624-102.