БЕҐЕЧ

Єден заєднїцки теметов ше находзи при валалу, на концу Улїци Вука Караджича. Спрам нєобявеного писаного материяла Миленка Цвеїча зоз Беґечу, тот теметов штварта парцела на хторей ше оконьчую хованя. Перши теметова бул формовани на початку 18. вику и находзел ше єден километер заходно од валалу. Валал Беґеч ше 1828. року преселєл на восток, односно на место дзе ше и нешка находзи. Теметов ше тиж премесцел на другу парцелу, блїжей валалу. Треца парцела була обрацена ґу сиверу валала. Почим ше и вон попольнєл на початку того вика, формовани нєшкайши теметов.