Услуги

Услуга хованя

Основна комунална услуга у рамикох дїялносци хованя зоз хтору ше занїма ЯКП „Лисє“ то управянє зоз теметовами и хованє як и шицки дїялносци вязани за орґанизацию хованя и хованє (хованє умартого): Преберанє и превоженє умартого зоз места шмерци у цеку 24 годзини у жеми и иножемстве, Предаванє и намирянє умартого за хованє.

ТЕРМИНИ ЗА ХОВАНЯ И ВИПРОВАДЗАНЯ

Утвердзуєме термини за хованя на подручю: Нового Саду (Городски теметов, Успенски теметов, Алмашки теметов и Католїцки теметов), Петроварадина, Сримскей Каменїци, Лединцох, Буковцу, Ветернїка, Футоґа, Степановичева, Кача, Будисави и Ковиля.
Хованя и вивровадзаня на Городским теметове у Новим Садзе ше оконьчую у слїдующих терминох: 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15 i 15:00 годзин. Зоз догварку з дежурним руководительом можлїве заказац и нєрядови термин чиї час ше додатно утвердзує.
Хованя и випровадзаня на спольнїх теметовох (стари теметови у Новим Садзе, теметови у населєних местох и пригородских населєньох) ше оконьчую у слїдующих терминох: 11:00, 13:00 i 15:00 годзин.
На православним Алмашким, православним Успенским, Римокатолїцким теметове зоз Реформатским и Еванґелїцким, Єврейским теметове, Русинским, Назаренским, Реформатско-еванґелїцким теметове и Авиятичарским (воєним) теметове у Новим Садзе, Еванґелїцким теметове у Качу, Старо-сербским православним теметове у Руменки и Горнїм старим, Дольнїм новим, Дольнїм старим, Горнїм нємецким и Долнїм нємецким теметове у Футоґу, до постояцих гробних местох ше можу поховац лєм посмертни остатки зроднїкох умартих особох хтори спочиваю на тих теметовох, и о хторима исную податки и евиденция церквох и вирских заєднїцох або Подприємства, док до нових гробних местох, крипти и ушореней парцели нє можлїве оконьчовац хованя.
На горе наведзених теметовох остатнїх рокох поховане вельке число покойних, цо гутори о тим же заинтересовани странки упуцени на одвитуюци способ.
Поступок за заказованє хованя таки, же особа хтора ше яви приявиц шмерц и закаже хованє, муши навесц чи иснує даєдне гробне место у хторим би ше могло коньчиц хованє, после чого заняти пополнює формулар „Приява шмерци“ и коньчи преверйованє можлївосци хованя до конкретного предложеного гробного места, и наводзи условия хтори муша буц випольнєти. Кед нє иснує уж постояце гробне место, заняти обвисцує о можлївосцох хованя до нового гробного места, на теметовох дзе тото можлїве.
Сами факт же одредзена особа мала Контракт о закупу/хаснованю гробного места, нє значи же хованє муши и же ше будзе оконьчовац до того гробного места, анї же з нагоди заказованя хованя з боку занятих коньчи контрола заключених контрактох зоз умарту особу. На приклад, єдна особа може мац вецей заключени контракти за вецей розлични гробни места, або му жаданє було буц кремирани и же би му ше пирня росипала у Заградки здогадованя.
Же би ше до иснуюцих гробних местох поховали посмертни остатки зроднїка умартей особи потребне доказац зродство, же иснує видлїве надгробне означенє и же плацене надопольнєнє за хаснованє и отримованє теметова.

ЗАКАЗОВАНЄ ХОВАНЯ И ВИПРОВАДЗАНЯ

Заказованє хованя, односно випровадзаня, може ше поконьиц на ГОРОДСКИМ ТЕМЕТОВЕ (Руменацка драга 65, Нови Сад) – телефони за информациї: 021/518-077, 021/518-078, 021/518-111 i у ДЕЖУРНИМ ЦЕНТРУ (Булевар ошлєбодзеня 115, Нови Сад) – телефони за информациї: 021/6624-102, 021/6611-555.