Službách

Pohrebná služba

Základnou komunálnou službou v rámci pohrebníctva, ktorou sa VKP Lisje zaoberá, je správa cintorínov a pohrebísk, ako aj všetky práce súvisiace s organizáciou pohrebov a pochovávania (pochovávania zosnulých): Vyzdvihnutie a preprava zosnulých z miesta úmrtia do 24 hodín v tuzemsku aj zahraničí, Predaj pohrebnej výbavy a Vybavenie zosnulých na pohreb.

TERMÍNY POHREBOV A ROZLÚČOK

Termíny pohrebov určujeme v oblasti: Nový Sad (Mestský cintorín, Uspenský cintorín, Almašský cintorín a Katolícky cintorín), Petrovaradín, Sriemska Kamenica, Ledince, Bukovac, Veternik, Futog, Stepanovićevo, Kać, Budisava a Kovilj.
Pohreby a rozlúčky na Mestskom cintoríne v Novom Sade sa konajú v týchto pravidelných termínoch: 9:45, 10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30, 14:15 a 15:00. Po dohode s dežúrnym šéfom v službe je možné naplánovať aj mimoriadny termín, ktorého čas bude určený neskôr.
Pohreby a rozlúčky na vonkajších cintorínoch (staré cintoríny v Novom Sade, cintoríny v osídlených oblastiach a prímestských sídlach) sa konajú v časoch: 11:00, 13:00 a 15:00 h.
Na pravoslávnom Almašskom, pravoslávnom Uspenskom, Rímskokatolíckom cintoríne s Reformačným a Evanjelickým, Židovskom cintoríne, Rusínskom, Nazarénskom, Reformačno-evanjelickom cintoríne a Leteckom (vojenskom) cintoríne v Novom Sade, Evanjelickom cintoríne v Kaći, Starosrbskom pravoslávnom cintoríne v Rumenke a Hornom starom, Dolnom novom, Dolnom starom, Hornom nemeckom a Dolnom nemeckom cintoríne vo Futogu, možno pochovať len pozostatky príbuzných zosnulých osôb, ktoré na týchto cintorínoch odpočívajú a o ktorých sú informácie v evidencii cirkví a náboženských spoločností alebo podniku na existujúcich pohrebiskách, pričom nie je možné vykonávať pochovávanie na nových pohrebiskách, hrobkách a upravených parcelách.
Na spomínaných cintorínoch bolo v posledných rokoch pochovaných veľké množstvo zosnulých, čo svedčí o tom, že záujemcovia boli náležite informovaní.
Postup pri vybavovaní pohrebu je taký, že ten, kto príde nahlásiť úmrtie a naplánovať pohreb, musí uviesť, či existuje pohrebisko, kde by sa pohreb mohol uskutočniť, následne zamestnanec vyplní formulár Hlásenie o úmrtí a preverí možnosť pochovania na konkrétnom navrhovanom pohrebisku a uvedie podmienky, ktoré musia byť splnené. Ak hrobové miesto neexistuje, zamestnanec informuje o možnosti pochovania na novom hrobe, na cintorínoch, kde je to možné.
Samotná skutočnosť, že určitá osoba mala uzatvorenú Zmluvu o nájme/užívaní hrobového miesta, neznamená, že pohreb musí a bude vykonaný na tomto hrobovom mieste, ani zamestnanci nekontrolujú uzatvorené zmluvy so zosnulým pri plánovaní pohrebu. Napríklad jedna osoba môže mať podpísaných niekoľko zmlúv na rôzne pohrebiská, alebo jej želaním počas života bolo, aby bol spopolnený a jeho popol bol rozptýlený v Záhrade spomienok.
Na uloženie pozostatkov príbuzných zosnulých osôb na jestvujúcich hrobových miestach je potrebné preukázať príbuzenský vzťah, prítomnosť viditeľnej značky hrobu a zaplatenie poplatku za užívanie a údržbu cintorína.

URČOVANIE TERMÍNOV POHREBOV A ROZLÚČOK

Pohreb alebo rozlúčka so zosnulým sa môže naplánovať na MESTSKOM CINTORÍNE (Rumenački put 65, Nový Sad) – informácie na telefónnych číslach: 021/518-077, 021/518-078, 021/518-111 a v SLUŽOBNOM STREDISKU (Bulvár oslobodenia 115, Nový Sad) – telefónne čísla pre informácie: 021/6624-102, 021/6611-555.