Novi Ledinci i Stari Ledinci

Stari Ledinci

Cintorín v dedine Stari Ledinci sa nachádza v časti Oskoruša, severozápadne od dediny. Na základe pamätníkov možno určiť, že cintorín tam bol už v 18. storočí. Cintorín slúži dodnes. Do druhej svetovej vojny sa na tomto cintoríne pochovávali len Srbi pravoslávneho vierovyznania a po vojne boli pochovávaní aj príslušníci iných vierovyznaní.

 

Novi Ledinci

Novi Ledinci vznikli v rokoch 1945-1951, ale obyvatelia dediny pochovávali svojich zosnulých až do roku 1977 na Starom ledinskom cintoríne. V roku 1977 vznikol cintorín Nový ledinský cintorín na ľavej strane cesty pred vstupom do dediny. Na tomto cintoríne sú pochovaní všetci zosnulí z dediny bez ohľadu na národnosť a vierovyznanie.