Službách

Kremačná služba

ZÁKONNÁ ÚPRAVA

Žiadosť o spopolnenie telesných pozostatkov zosnulého môžu podať príbuzní zosnulého: manželský partner zosnulého, pokrvní príbuzní v priamom rade, príbuzní vo vedľajšej línii do IV. stupňa príbuzenstva a manželia týchto osôb. Žiadosť o kremáciu sa podáva písomne. Uvedené osoby spolu so žiadosťou predložia osvedčené vyhlásenie o vôli zosnulého spopolniť jeho telesné pozostatky.

ULOŽENIE SPOPOLNENÝCH POZOSTATKOV

Žiadateľ prehlasuje, či bude urna s popolom spopolnených pozostatkov zosnulého uložená v hrobe, hrobke, kolumbáriu, t. j. rozáriu, alebo bude rozptýlený popol na špeciálne určenom mieste na Mestskom cintoríne v Novom Sade - Záhrade spomienok.

URNA

Popol spopolnených pozostatkov zosnulých sa ukladá do urny ihneď po ich spopolnení. Urna je hermeticky uzavretá nádoba vyrobená z odolného materiálu.

KOLUMBÁRIUM

Kolumbáriá majú podobu budov alebo stien s výklenkami, v ktorých sú umiestnené urny, pričom každý výklenok je označený tabuľkou štandardného tvaru a veľkosti s menom a priezviskom zosnulého, rokom narodenia a rokom úmrtia. Kazety majú rozmer 64 x 64 cm.

ROZÁRIUM

Rozárium je špeciálne upravená zelená plocha s kazetami slúžiacimi na uloženie urien. Každá kazeta má platňu štandardizovaného tvaru a veľkosti 75 x 75 cm s údajmi o osobe, ktorej popol sa v urne nachádza.

ZÁHRADA SPOMIENOK

Popol spopolnených pozostatkov zosnulých môže byť rozptýlený v Záhrade spomienok. Informácie o osobách, ktorých popol bol rozptýlený, musia byť vyryté na špeciálnu platňu s rozmermi 75 x 10 cm, ktorá je umiestnená na stene v Záhrade spomienok.

VYKONÁVANIE KREMÁCIE

Po určení dňa spopolnenia a vykonaní spopolnenia VKP Lisje písomne ​​informuje žiadateľa o spopolnenie o vykonanej kremácii, o termíne, do ktorého je povinný rozvrhnúť uloženie urny a o povinnosti byť prítomný počas uloženia urny. Ak osoba na výzvu nereaguje a nedostaví sa na uloženie urny, VKP Lisje je povinný uschovať urnu maximálne šesť mesiacov. Na konci tohto obdobia VKP Lisje uloží popol spopolnených pozostatkov zosnulého v osáriu.
Popol spopolnených telesných pozostatkov zosnulého nie je dovolené dočasne preniesť na rodinných príslušníkov, príbuzných zosnulého alebo iné osoby, ak písomne ​​nepreukážu, že na uloženie urny bolo zabezpečené miesto na uloženie urny na cintoríne mimo územia mesta.