Usluge

Pohrana pepela

POLAGANJE URNE U GROBNO MESTO

Postupak se izvodi na isti način kao kod redovnog sahranjivanja, s tim što se umesto sanduka na kolicima vozi urna sa posmrtnim ostacima, tako da nema aktivnosti zatvaranja sanduka i spuštanja sanduka u grobno mesto.

POLAGANJE URNE U ROZARIJUM ILI KOLUMBARIJUM

Polaganje urne u rozarijum ili kolumbarijum se može obaviti na dva načina:
Prvi način je da se obred obavi u sali oproštaja i tada se postupak izvodi na isti način kao kod redovnog sahranjivanja, s tim da se urna (umesto sanduka) sa posmrtnim ostacima na kolicima vozi do rozarijuma ili kolumbarijuma. Pri polaganju urne u rozarijum odnosno kolumbarijum, urna se odlaže u prethodno pripremljenu kasetu koja se zatim zatvara pločom.
Drugi način je da se obred obavi na mestu polaganja urne (ispred rozarijuma ili kolumbarijuma). Tada jedan pogrebni radnik u svečanoj uniformi i u pratnji protokolarnog poslovođe donosi urnu na specijalnom nosaču, nakon čega je odlaže u kasetu rozarijuma ili u kasetu kolumbarijuma. Nakon obreda (ukoliko rodbina izrazi želju za istim), pogrebni radnici zatvaraju kasetu pločom.

VRT SEĆANJA

Na osnovu želje preminulog, njegovog bračnog druga ili srodnika, a u skladu sa higijensko zdravstvenim propisima, pepeo preminulog može biti stavljen u urnu koja se rasipa u Vrtu sećanja. Preduzeće vodi evidenciju o kremiranim licima, urnama i licima čiji pepeo je rasut.
U dogovoreno vreme, jedan pogrebni radnik u svečanoj uniformi i u pratnji protokolarnog poslovođe donosi urnu na specijalnom nosaču u Vrt sećanja, gde ih čekaju rodbina i prijatelji pokojnika.
Urna se prethodno u kapeli otvori. Po dolasku u Vrt sećanja, urna se postavlja na postolje. Po dogovoru, rodbina pokojnika ili pogrebni radnik uzimaju malo pepela iz urne i posipaju ga u ružičnjak Vrta sećanja. Zatim se urna sa ostatkom pepela zatvori i spusti u, za tu namenu, pripremljenu zajedničku grobnicu–osarijum.