Услуге

Услуга кремације

Правна регулатива

Захтев за кремирање посмртних остатака умрлог могу поднети сродници преминулог: супружник умрлог, сродници по крви у правој линији, сродници у побочној линији закључно са IV степеном сродства и супружници тих лица. Захтев за кремирање се подноси у писаном облику. Наведена лица уз захтев подносе и оверену изјаву о жељи умрлог да се његови посмртни остаци кремирају.

Похрана кремираних посмртних остатака

Подносилац захтева се изјашњава да ли ће се урна са пепелом кремираних посмртних остатака умрлог похранити у гроб, гробницу, колумбаријум, односно розаријум, или расути пепео на посебно одређеном месту на Градском гробљу у Новом Саду- Врт сећања.

Урна

Пепео кремираних посмртних остатака умрлог ставља се одмах по њиховом кремирању у урну. Урна је херметички затворена посуда сачињена од трајног материјала.

Колумбаријум

Колумбаријуми имају облик зграда или зидова са нишама у које се стављају урне, а свака ниша се обележава плочом стандардног облика и величине на којој је име и презиме умрлог, година рођења и година смрти. Касете су димензија 64 x 64 цм.

Розаријум

Розаријум је посебно уређена зелена површина са касетама које служе за похрањивање урни. Свака касета има плочу стандардизованог облика и величине 75 x 75 цм, са подацима о лицу чији се пепео налази у урни.

Врт сећања

Пепео кремираних посмртних остатака умрлог може се расути у Врту сећања. Подаци о лицима чији је пепео расут морају бити урезани на посебној плочи димезија 75 x 10 цм која се поставља на зид у Врту сећања.

Обављање кремације

Након одређивања дана кремације и извршења кремације ЈКП “Лисје” ће, у писаној форми, обавестити лице подносиоца захтева за кремирање о обављеној кремацији, о року у коме је дужан да закаже похрањивање урне и о обавези присуства приликом похрањивања урне. Ако се лице не одазове позиву и не присуствује похрањивању урне, ЈКП „Лисје“ је дужно да урну чува најдуже шест месеци. По истеку овог рока, ЈКП „Лисје“ ће пепео кремираних посмртних остатака умрлог, похранитит у осаријум.
Није дозвољено пепео кремираних посмртних остатака умрлих ни привремено уступити члановима породице, сродницима умрлог или другим лицима, осим када пруже доказ у писаној форми да је обезбеђено гробно место за похрањивање урне на гробљу ван територије Града.