Usluge

Usluga kremacije

Pravna regulativa

Zahtev za kremiranje posmrtnih ostataka umrlog mogu podneti srodnici preminulog: supružnik umrlog, srodnici po krvi u pravoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa IV stepenom srodstva i supružnici tih lica. Zahtev za kremiranje se podnosi u pisanom obliku. Navedena lica uz zahtev podnose i overenu izjavu o želji umrlog da se njegovi posmrtni ostaci kremiraju.

Pohrana kremiranih posmrtnih ostataka

Podnosilac zahteva se izjašnjava da li će se urna sa pepelom kremiranih posmrtnih ostataka umrlog pohraniti u grob, grobnicu, kolumbarijum, odnosno rozarijum, ili rasuti pepeo na posebno određenom mestu na Gradskom groblju u Novom Sadu- Vrt sećanja.

Urna

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog stavlja se odmah po njihovom kremiranju u urnu. Urna je hermetički zatvorena posuda sačinjena od trajnog materijala.

Kolumbarijum

Kolumbarijumi imaju oblik zgrada ili zidova sa nišama u koje se stavljaju urne, a svaka niša se obeležava pločom standardnog oblika i veličine na kojoj je ime i prezime umrlog, godina rođenja i godina smrti. Kasete su dimenzija 64 x 64 cm.

Rozarijum

Rozarijum je posebno uređena zelena površina sa kasetama koje služe za pohranjivanje urni. Svaka kaseta ima ploču standardizovanog oblika i veličine 75 x 75 cm, sa podacima o licu čiji se pepeo nalazi u urni.

Vrt sećanja

Pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog može se rasuti u Vrtu sećanja. Podaci o licima čiji je pepeo rasut moraju biti urezani na posebnoj ploči dimezija 75 x 10 cm koja se postavlja na zid u Vrtu sećanja.

Obavljanje kremacije

Nakon određivanja dana kremacije i izvršenja kremacije JKP “Lisje” će, u pisanoj formi, obavestiti lice podnosioca zahteva za kremiranje o obavljenoj kremaciji, o roku u kome je dužan da zakaže pohranjivanje urne i o obavezi prisustva prilikom pohranjivanja urne. Ako se lice ne odazove pozivu i ne prisustvuje pohranjivanju urne, JKP „Lisje“ je dužno da urnu čuva najduže šest meseci. Po isteku ovog roka, JKP „Lisje“ će pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlog, pohranitit u osarijum.
Nije dozvoljeno pepeo kremiranih posmrtnih ostataka umrlih ni privremeno ustupiti članovima porodice, srodnicima umrlog ili drugim licima, osim kada pruže dokaz u pisanoj formi da je obezbeđeno grobno mesto za pohranjivanje urne na groblju van teritorije Grada.