OTVORENI POSTUPAK

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA GROBLJIMA

Predmet javne nabavke, broj 1.3.2. , koja se sprovodi u otvorenom postupku javne nabavke je: GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI NA GROBLJIMA

NARUČILAC: JKP “Lisje” Novi Sad, Narodnog fronta 53, PIB:101636639, Matični broj: 08055475
VRSTA POSTUPKA: Otvoreni postupak

Blagovremenom ponudom smatraće se ponuda prispela na adresu: Javno komunalno preduzeće “Lisje“ Novi Sad, Narodnog fronta 53, do 06.05.2020. godine do 8 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Postupak javnog otvaranja ponuda održaće se 06.05.2020. godine u 10,00 časova, u poslovnim prostorijama JKP „Lisje“ Novi Sad, Narodnog fronta 53.