ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ГРОБЉИМА

Предмет јавне набавке, број 1.3.2. , која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је: ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ГРОБЉИМА

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Јавно комунално предузеће “Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53, до 06.05.2020. године до 8 часова, без обзира на начин достављања.

Поступак јавног отварања понуда одржаће се 06.05.2020. године у 10,00 часова, у пословним просторијама ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53.