ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Предмет јавне набавке, број 1.1.2., која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је: МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак