ЈАВНА НАБАВКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

СПЕЦИЈАЛНО ПОГРЕБНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ПОКОЈНИКА

Предмет јавне набавке, број 02 ОП., која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је: СПЕЦИЈАЛНО ПОГРЕБНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ ПОКОЈНИКА

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка велике вредности