ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА - КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ – III ФАЗА

Предмет јавне набавке, број 1.3.1, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је: ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ –III ФАЗА

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак