ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ЛИСЈЕ“, НОВИ САД

Предмет јавне набавке, број 1.1.8, која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ЛИСЈЕ“, НОВИ САД.

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак