ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ГОРИВО

Предмет јавне набавке, редни број 13., која се спроводи у поступку јавне набавке у отвореном поступку је: Услуге ангажовања радника

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка у отвореном поступку