ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УСЛУГА ОРЕЗИВАЊА, САНИТАРНЕ СЕЧЕ И ХЕМИЈСКЕ ЗАШТИТЕ

Предмет јавне набавке, број 03 ОП., која се спроводи у отвореном поступку јавне набавке је: УСЛУГА ОРЕЗИВАЊА, САНИТАРНЕ СЕЧЕ И ХЕМИЈСКЕ ЗАШТИТЕ

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП “Лисје” Нови Сад, Народног фронта 53, ПИБ:101636639, Матични број: 08055475
ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак